Dữ liệu 3 công ty cấp thoát nước lớn nhất miền trung

Ngày đăng: 20/09/2023 241 lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG  TRỊ

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà, Quảng Trị
Telephone: 053.3555.859
Email: qtwasuco@yahoo.com.vn
Website: capnuocquangtri.vn
Chủ tịch Ông Đào Bá Hiếu
Tổng giám đốc Ông Lê Văn Tư
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV
Địa bàn hoạt động: tỉnh Quảng Trị
Các lĩnh vực hoạt động: Cung cấp nước sạch, kinh doanh vật tư thiết bị, đầu tư xây dựng.

CHI TIẾT NĂNG LỰC

1. Dân số các vùng phục vụ năm 2014 (người) 356.340
2. Tổng công suất cấp nước hiện tại (m3/ngày) 50.500
3. Dự báo công suất đến năm 2020 (m3/ngày) 97.500
4. Nguồn nước khai thác Nước ngầm – Nước mặt
5. Dân số sử dụng hệ thống cấp nước (người) 267.255
6. Phần trăm độ bao phủ dịch vụ cấp nước (%) 75
7. Tỷ lệ khách hàng mua nước qua đồng hồ (%) 100
8. Tỷ suất vận hành cho năm 2014 (chi phí/doanhthu) 0,35
9. Tỷ lệ nước không thanh toán năm 2014 (%) 26
10. Số nhân viên cho 1000 đồng hồ (người) 6
11. Giá nước sinh hoạt bình quân (VNĐ/m3) 6.200

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG  NAM

Địa chỉ: 86 – 88 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
Telephone: 0510.3811.972
Fax:
Email: capthoatnuocquangnam@gm ail.com
Website: www.ctnqnam.com.vn

Chủ tịch – Tổng GĐ Ông Ngô Đức Trung
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Địa bàn hoạt động: Quảng Nam
Các lĩnh vực hoạt động: Cung cấp nước sạch
CHI TIẾT NĂNG LỰC 
1. Dân số các vùng phục vụ năm 2014 (người) 340.370
2. Tổng công suất cấp nước hiện tại (m3/ngày) 47.500
3. Dự báo công suất đến năm 2020 (m3/ngày) 80.000
4. Nguồn nước khai thác Nước mặt
5. Dân số sử dụng hệ thống cấp nước (người) 190.000
6. Phần trăm độ bao phủ dịch vụ cấp nước (%) 56
7. Tỷ lệ khách hàng mua nước qua đồng hồ 100
8. Tỷ suất vận hành cho năm 2014 (chi phí/doanhthu) 0,58
9. Tỷ lệ nước không thanh toán năm 2014 (%) 29
10. Số nhân viên cho 1000 đồng hồ (người) 8
11. Giá nước sinh hoạt bình quân (VNĐ/m3) 6.400

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG  NGÃI

Địa chỉ: Số 17, Đường Phan Chu Trinh, Tp. Quảng Ngãi
Telephone: 055.3822.692
Email: capnuocqng@gmail.com
Website:
Chủ tịch – Tổng GĐ Ông Đặng Ngọc Anh
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Địa bàn hoạt động: Quang Ngai
Các lĩnh vực hoạt động: Cung cấp nước sạch, kinh doanh vật tư thiết bị, đầu tư xây dựng, tư vấn

CHI TIẾT NĂNG LỰC

1. Dân số các vùng phục vụ năm 2014 (người) 290.000
2. Tổng công suất cấp nước hiện tại (m3/ngày) 23.000
3. Dự báo công suất đến năm 2020 (m3/ngày) 80.000
4. Nguồn nước khai thác Nước ngầm
5. Dân số sử dụng hệ thống cấp nước (người) 120.000
6. Phần trăm độ bao phủ dịch vụ cấp nước (%) 60
7. Tỷ lệ khách hàng mua nước qua đồng hồ 70
8. Tỷ suất vận hành cho năm 2014 (chi phí/doanhthu)
9. Tỷ lệ nước không thanh toán năm 2014 (%)
10. Số nhân viên cho 1000 đồng hồ (người) 3
11. Giá nước sinh hoạt bình quân (VNĐ/m3) 6.100