Tổng hợp những quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước thải Việt Nam đang áp dụng

Ngày đăng: 14/09/2023 211 lượt xem
Hiện nay, việc xả thải tại Việt Nam phải tuân thủ những quy chuẩn môi trường nước thải chính sau:
1.     QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2016). QCVN 62-MT:2016/BTNMT chủ yếu quy định đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng năm (05) mét khối (m3) trong một (01) ngày với các giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm (gồm: độ pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ, tổng coliform) có trong nước thải. Các giá trị tối đa cho phép được hướng dẫn tính toán dựa trên các đặc điểm của nguồn tiếp nhận và tổng lưu lượng nước thải.
2.     QCVN 60-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu (Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2016). Đây là quy chuẩn được ban hành mới, đưa ra giá trị làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của 06 thông số ô nhiễm (pH, BOD5, ở 200C, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo P)).
3.     QCVN 01-MT:2015/BTNMT thay thế QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2016). Quy chuẩn, nội dung điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C của thông số COD, Tổng nitơ (Tổng N), Amoni (NH4+ tính theo N) được chia thành 02 mức áp dụng: cơ sở mới; cơ sở đang hoạt động tương ứng với những mức thay đổi về giá trị cột A, cột B.
4.     QCVN 12-MT:2015/BTNMT thay thế QCVN 12:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C được bổ sung cột B3 cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy; Bổ sung mới thông số nhiệt độ, Dioxin (áp dụng từ 01/01/2018); Thay đổi giá trị cột A, B1, B2 đối với thông số COD, độ màu (pH=7).
5.     QCVN 11-MT:2015/BTNMT thay thế QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bổ sung mới quy định về thông số Tổng Photpho, điều chỉnh về giới hạn thông số COD cột A từ 50 lên 75 mg/l, cột B từ 80mg/l lên 150mg/l, các thông số khác hầu như không có sự thay đổi.
6.     QCVN 13-MT:2015/BTNMT thay thế QCVN 13:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bãi bỏ thông số mùi, dầu mỡ khoáng, Crôm (Cr3+), Sắt (Fe), Đồng (Cu), đồng thời bổ sung mới thông số Xyanua, Tổng các chất hoạt động bề mặt; Đối với thông số độ màu (pH =7), COD bổ sung mức quy định áp dụng cơ sở mới, cơ sở đang hoạt động cho giá trị tương ứng cột A, cột B.
7.     QCVN 52:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).
8.     QCVN 40:2011/BTNMT thay thế QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2012).
9.     QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011).
10. QCVN 29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nuớc thải của kho và cửa hàng xăng dầu (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011). Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải ra môi trường từ kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trong hoạt động kinh doanh; các kho xăng dầu dự trữ quốc gia và các kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng. Nước thải của kho xăng dầu nằm trong các cơ sở sản xuất áp dụng theo QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
11.  QCVN 35:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải khai thác từ các công trình dầu khí trên biển (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011).
12.  QCVN 36:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011).
13.  QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010).
14.  QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 02 năm 2009).
 QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 02 năm 2009).