Thông tư số 13: Hà Nội và TP.HCM áp tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung cao nhất

Ngày đăng: 14/09/2023 125 lượt xem
Tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung.
Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Thông tư số 13 do Bộ Xây dựng ban hành.
Đáng chú ý, tỷ lệ bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây giữa các vùng miền, khu vực cũng khác nhau để đảm bảo tính phù hợp và khả năng vận dụng cao trong thực tế.
Theo đó, cũng với nhóm công trình này nhưng với các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ, Đông Nam bộ thì những khu đô thị từ loại III trở lên được quy định sử dụng tối thiểu 90%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%. Đối với các tỉnh còn lại, đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.
Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng quy định rõ, các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.
Với các quy định cụ thể, rõ ràng, việc tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo vệ nguồn tài nguyên được kỳ vọng sẽ đảm bảo lộ trình, tiến độ đã được Chính phủ phê duyệt.
Thông tư 13 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2018. Do đó, các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như quyết định đã được phê duyệt dự án hoặc giấy phép xây dựng đã được cấp.
Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng mà phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp không thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì thực hiện như thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt; trường hợp thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này đối với phần công trình có thay đổi thiết kế xây dựng.
Bộ Xây dựng nêu rõ, Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng. Nhà nước khuyến khích việc chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụng vật liệu xây không nung.