Công thức, ví dụ cụ thể về tính tuổi bùn trong xử lý nước thải

Ngày đăng: 13/09/2023 407 lượt xem
Tuổi bùn là lượng thời gian, đơn vị tính là ngày, chất rắn hoặc vi khuẩn ở trong bể hiếu khhi1. Tuổi bùn thường được duy trì một lượng bùn hoạt tính phù hợp trong bể hiếu khí. Để tính tuổi bùn, cần thiết phải biết được lượng chất rắn lơ lửng (tính bằng pound) có trong bể hiếu khí và lượng chất rắn lơ lửng (tính bằng pound) đi vào bể hiếu khí mỗi ngày.

Để xác định lượng pound của chất rắn lơ lửng có trong bể hiếu khí; lượng pound của MLSS phải được tính toán. Vì vậy, lượng pound của MLSS trong bể hiếu khí bao gồm nồng độ của MLSS (tính bằng mg/L) nhân với thể tính của bể hiếu khí (tính bằng MG) nhân với hằng số trọng lượng 8.24 pound cho một gallon của nước thải (phương trình I.8)
Lượng pound của chất rắn lơ lửng trong bể hiếu khí = [MLSS (mg/L) x thể tích bể hiếu khí (MG) x 8.34 pound/gallon của nước thải] (I.8)
Hoặc
Lượng chất rắn lơ lửng trong bể hiếu khí = [MLSS (mg/L) x thể tích bể hiếu khí (m3)] (I.8)
Để xác định lượng pound của chất rắn lơ lửng đi vào bể hiếu khí, lượng pound của chất rắn lơ lửng hỗn hợp đầu vào của đầu ra của bể lắng sơ cấp phải được tính toán. Vì vậy, lượng pound của chất rắn lơ lửng đầu ra của bể lắng sơ cấp bao gồm nồng độ của chất rắn lơ lửng đầu ra của bể lắng sơ cấp (tính bằng mg/L) nhân với lưu lượng dòng chảy đầu ra sơ cấp (tính bằng MGD) nhân với hằng số trọng lượng 8.34 pound của một gallon nước thải (phương trình I.9)
Lượng pound của chất rắn lơ lửng vào bể hiếu khí = [lượng chất rắn đầu ra của bể lắng sơ cấp (tính bằng ng/L) nhân với lưu lượng dòng chảy đầu ra của bể lắng sơ cấp (tính bằng MG) nhân với 8.34 pound gallon của nước thải] (I.9)
Hoặc
Lượng của chất rắn lơ lửng vào bể hiếu khí = [lượng chất rắn đầu ra của bể lắng sơ cấp (tính bằng mg/L) nhân với lưu lượng dòng chảy đầu ra của bể lắng sơ cấp (tính bằng m3)] (I.9)
Tuổi bùn của một quy trình bùn hoạt tính được tính toàn bằng cách chia lượng pound của chất rắn lơ lửng hoặc MLSS có trong bể hiếu khí chia cho lượng pound của chất rắn lơ lửng vào bể hiếu khí (phương trình I.10). Tuổi bùn được xác định bằng cách lấy phương trình I.8 chia cho phương trình I.9
Tuổi bùn = (chất rắn lơ lửng trong bể hiếu khí/chất rắn lơ lửng đi vào bể hiếu khí) (I.10)
Ví dụ tính Tuổi bùn:
Biết các trị số:
– Thể tích bể hiếu khí = 1.06 MG =1.06 x 1.000 = 1.060 GPD = 1.060 x 0,003785 = 4 m3. (*)
– MLSS = 3.500 mg/L
– Lưu lượng bùn thải (WAS Flow) = 0,06 MGD = 0,23  m3/ngày.
– Nồng độ bùn thải (WAS concentration) = 7.000 mg/L.
Tính tuổi bùn?